INSTITUTUL PENTRU LIBERTATE ȘI DEMOCRAȚIE este un think tank de orientare liberală care își propune afirmarea și promovarea principiilor și valorilor libertății și democrației, facilitarea dialogului dintre cetățeni și instituțiile publice precum și încurajarea implicării și responsabilității civice.

Scopul ILD este să contribuie la crearea unei platforme de dezbatere și elaborare a proiectelor de dezvoltare socio-economică, să încurajeze manifestarea spiritului civic și implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității, să contribuie la creșterea transparenței în funcționarea instituțiilor publice și să ajute la creșterea responsabilităților autorităților în raport cu cetățenii.

Obiective.
a. promovarea în societatea românească a valorilor libertății și democrației;
b. promovarea principiilor statului de drept, a democrației liberale, a economiei de piață concurențiale;
c. apărarea și respectarea drepturilor omului așa cum sunt ele stipulate în tratatele internaționale;
d. implicarea cetățenilor în elaborarea deciziilor și politicilor publice, în rezolvarea problemelor comunității;
e. asigurarea transparenței în funcționarea instituțiilor publice și creșterea responsabilităților în raport cu cetățenii ca beneficiari direcți ai serviciilor publice;
f. realizarea controlului civic în privința funcționării pe principii democratice a instituțiilor publice;
g. desfășurarea unor activități cu/și pentru tineri în vederea îndeplinirii misiunii asociației;
h. promovarea conceptelor de e-government și Smartcity;
i. promovarea parteneriatelor cu organizații similare din țară și străinătate.

INSTITUTUL PENTRU LIBERTATE ȘI DEMOCRAȚIE își propune să-și atingă obiectivele prin:
a. realizarea de proiecte și campanii pentru educație civică, formare profesională, integrare europeană;
b. promovarea istoriei și culturii românești și universale în conștiința noilor generații;
c. organizarea de evenimente (webinarii, simpozioane, conferințe, congrese, colocvii, dialoguri, manifestări, expoziții etc.) cu participare internă și internațională;
d. organizarea de programe și stagii de instruire, perfecționare și specializare, inclusiv acordarea de burse în România sau în străinătate, destinate tinerilor români, în domeniile administrației publice, științelor politice, managementului, precum și în alte domenii de interes public;
e. organizarea și susținerea de stagii, vizite și alte modalități de studiu și informare a opiniei publice din România, în vederea unei mai bune cunoașteri a experiențelor țărilor cu o veche tradiție democratică;
g. elaborarea și editarea de materiale informative și promoționale (studii, rapoarte, reviste, broșuri, pliante, afișe etc. ) precum și sprijinirea unor inițiative de același gen din țară, în vederea informării opiniei publice asupra funcționării mecanismelor democratice asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului precum și asupra altor aspecte legate de scopurile ILD;
h. promovarea și monitorizarea respectării drepturilor omului, a drepturilor cetățenești, administrarea justiției, protecția vieții private, drepturile minorităților, egalitatea de șanse, accesul la educație;
i. colaborarea cu alte fundații, asociații și instituții publice sau private, din țară și străinătate, pentru realizarea de acțiuni comune, în conformitate cu exigențele legii.

Slide © COPYRIGHT 2021. Institutul pentru Libertate și Democrație.